Przetwarzanie danych osobowych - Centrum Teatralne

Szanowny Kliencie!

W tym dokumencie informacyjnym chcemy przekazać szczegółowe informacje dotyczący przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych w celach marketingowych. Na wstępie chcemy wyjaśnić, dlaczego wystąpiliśmy z prośba o zgodę przetwarzania twoich danych osobowych.

Głównym celem przetwarzania tych danych jest przekazanie najnowszych informacji o aktualnej ofercie, produktach i usługach naszej firmy. Kolejnym celem jest informowanie o ofertach istotnych w danym okresie oraz praktyczna komunikacja w pisemnej i elektronicznej formie. Staramy się tworzyć oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb w oparciu o segmentację i profilowanie oraz prezentowanie tylko wybranych ofert i usług, abyś nie został zasypany ofertami produktów, które już
otrzymałeś lub które nie spełniają Twoich potrzeb.

Ze względu na to, że 25.5.2018 wszedł w życie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, jest wymagane, abyśmy otrzymali zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych.

Przeczytaj poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które przygotowaliśmy w formie pytań, aby niniejsza klauzula informacyjna była możliwie jak najbardziej przejrzysta i praktyczna pod względem wyszukiwania informacji.

SPIS TREŚCI

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
2. Jakie twoje dane osobowe są przetwarzane?
3. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?
4. W jakim celu wyraziłeś zgodę?
5. Dlaczego występuje profilowanie i automatyzowanie podejmowania decyzji?
6. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane osobowe?
7. Kim są nasi partnerzy biznesowi?
8. Kto może uzyskać dostęp do twoich danych osobowych?
9. Jakie są twoje prawa przy przetwarzaniu danych osobowych?
10. Jak możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące Twojej zgody,

zadzwoń na naszą linię:
(+48) 12 881 08 50
lub wyślij e-mail na adres:
anna@centrumteatralne.pl

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest firma, która określa cel i sposób przetwarzania Twoich danych
osobowych. Do celów marketingowych administratorem Twoich danych osobowych jest: Centrum Teatralne
Sp. z o.o.

2. JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W celach marketingowych przetwarzamy następujące kategorie informacji osobistych, które pomagają nam
określić zakres produktów i usług, które mogą Ci się spodobać i zaspokoić Twoje potrzeby.
■ Podstawowe dane identyfikacyjne - imię i nazwisko, miejsce, data urodzenia, adres zamieszkania.
■ Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.

■ Informacje o użytkowaniu produktów i usług - o tym, z jakich usług korzystałeś w przeszłości z informacji o
korzystaniu z obszaru klienta w Internecie. Na podstawie tych danych możemy pomóc Ci znaleźć właściwe
produkty i usługi.
■ Informacje z zapisów połączeń telefonicznych lub innych interakcji z Tobą, takich jak poczta e-mail, czat, SMS.

3. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POCHODZĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe wymienione w poprzednim akapicie pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub z publicznie
dostępnych baz danyh . Te dane osobowe są wymienione w umowie klienta lub zostały wymienione w innych
dokumentach.
Dane osobowe mogą również pochodzić z publicznie dostępnych źródeł, rejestrów i zapisów, na przykład z
rejestru działalności gospodarczej lub z strony www szkoły. Twoje dane osobowe mogą również pochodzić od
stron trzecich, które są upoważnione do ich przetwarzania.

4. W JAKIM CELU WYRAZIŁEŚ ZGODĘ?

Udzieliłeś zgody na cele marketingowe, które obejmują następujące działania:
■ Oferty produktów i usług - Dzięki twojej zgodzie oferty produktów i usług możemy przesyłać w formie
elektronicznej, w szczególności w formie wiadomości e-mail lub wiadomości wysyłanych na urządzenia mobilne
za pośrednictwem numeru telefonu, za pośrednictwem internetowej strefy klienta, na piśmie lub telefonicznie,
■ automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu dostosowania oferty biznesowej do indywidualnych
potrzeb,
■ Badania rynkowe i badania satysfakcji klientów z używanych produktów i usług.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jednak
ważne jest, abyśmy mogli przesyłać indywidualne oferty produktów i usług oraz naszych partnerów
biznesowych. Bez takiej zgody nie możemy dostarczać indywidualnych ofert produktów i usług.

5. DLACZEGO WYSTĘPUJE PROFILOWANIE I AUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIA DECYZJI?

Nasza firma stara się dostarczać indywidualne oferty produktów i usług. Z tego względu Twoje dane osobowe
są profilowane za Twoją zgodą. W tym celu korzystamy z zautomatyzowanych systemów informatycznych,
aplikacji internetowych lub kalkulatorów. Dzięki temu możemy przesyłać indywidualne wiadomości i oferty
produktów i usług do naszej firmy.
Automatyczna personalizacja (profilowanie) danych osobowych pomoże nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby,
oszacować przyszłe działania i odpowiednio dostosować nasze produkty i usługi.
6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Udzieliłeś zgody firmie na czas trwania umowy i przez następne 10 lat od rozwiązania takiegj umowy lub do
momentu wycofania zgody.
Jeśli nie jesteś, ani nie zostaniesz klientem danej firmy, twoja zgoda będzie ważna przez 10 lat od momentu
wyrażenia zgody lub od momentu jej zawarcia umowy.
Po upływie odpowiedniego czasu twoje dane osobowe zostaną usunięte, ale tylko w zakresie i celach, dla
których zgoda nie jest wymagana przez prawo.

7. KIM SĄ NASI PARTNERZY BIZNESOWI?

Wyraziłeś zgodę również na ofertę produktów i przekazywanie danych osobowych naszym wybranym
partnerom biznesowym. Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają również polityki prywatności i również
zawarliśmy z nimi umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Partnerami biznesowymi są:

• Telo sp. z o.o.
• mKsięgowość sp z o.o.
• Home.pl SA
• ComVision sp. z o. o.
• Poczta Polska SA
• DHL Parcel Polska sp. z o.o.

8. KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mogą mieć również inne podmioty, króre
przetwarzają dane osobowe tzw. pośrednicy, których rolą jest świadczenie usług na rzecz spółki. Przykładowo
mogą to być firmy zewnętrzne, które zarządzają naszymi systemami lub innymi usługami w celu zapewnienia
właściwego funkcjonowania firmy i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku
tych pośredników mamy umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która wymaga również przestrzegania
ścisłej polityki prywatności.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Właściwe przetwarzanie danych osobowych jest ważne dla firm w Polsce, a ich ochrona jest kompletna. Podczas
przetwarzania swoich danych osobowych możesz korzystać z następujących uprawnień:
Informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych
Informacje te obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora, jego przedstawiciela
i potencjalnej osoby odpowiedzialnej, celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorcy lub kategorii
odbiorców danych osobowych, przekazywania danych osobowych do państw trzecich, okresu przechowywania
danych osobowych, listę swoich praw, możliwość skontaktowania się z biurem ochrony prywatności, źródłem
przetwarzanych danych osobowych, informacjami o tym, czy i jak mają miejsce automatyczne podejmowanie
decyzji i profilowanie.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz dostęp do informacji o
przetwarzaniu, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, okresu przechowywania
danych osobowych, a także prawa do informacji o twoich prawach, wystarczy złożyć skargę do Urzędu ds.
Ochrony Danych Osobowych, informacje o źródle danych osobowych, informacje o automatycznym
podejmowaniu decyzji i profilowaniu, informacje i gwarancje dotyczące przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Masz prawo do dostarczania kopii przetwarzanych danych
osobowych.


Prawo do zmian

Czy przetwarzamy twoje nieaktualne lub niedokładne dane osobowe? Daj nam znać, a my zaktualizujemy dane
osobowe.

Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

W niektórych przepisowych przypadkach jesteśmy zobowiązani do usunięcia twoich danych osobowych na twój
wniosek. Każdy taki wniosek jest przedmiotem indywidualnej oceny, ponieważ firma Centrum Teatralne Sp. z
o.o.ma obowiązek lub uzasadniony interes zatrzymywania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w najbardziej uzasadnionych celach lub
chcesz zablokować dane osobowe.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz przenieść swoje dane osobowe do innej firmy, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w
odpowiednim formacie wskazanego podmiotu, jeżeli nie będą nam w tym bronić żadne prawne lub inne istotne
przeszkdy.

Prawo do sprzeciwu i automatyzacji indywidualnego podejmowania decyzji

Jeśli okaże się, lub będzie takie podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem ochrony twojego
życia prywatnego i osobistego lub niezgodne z prawem, skontaktuj się z nami i poproś o wyjaśnienie lub
usunięcia niezgodnego stanu. Możesz również sprzeciwić się bezpośrednio automatycznemu podejmowaniu
decyzji i profilowaniu.

Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z Twoim wnioskiem lub skargą o przetwarzaniu danych osobowych, zawsze możesz zwrócić się do organu
nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą na ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Gdzie możesz ubiegać się o prawa i czy wiąże to się z jakimiś opłatami?
Możesz skorzystać ze swoich praw w firmie telefonicznie na linii: (+48) 12 881 08 50 wysyłając e-mail na adres:
anna@centrumteatralne.pl lub na pisemny wniosek przesłany do siedziby spółki lub na adres korespondencyjny:
Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków

Zapewniamy bezpłatne wszystkie informacje i oświadczenia dotyczące Twoich praw.

Jak długo możesz oczekiwać odpowiedzi od firmy?

Przekażemy Twój wniosek i inne informacje o środkach podjętych tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż
w ciągu jednego miesiąca. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoności i liczby wniosków, możemy przedłużyć
ten okres do dwóch miesięcy. Poinformujemy Cię o przedłużeniu, w tym o przyczynach.

10. JAK MOŻESZ WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że możesz się
odwołać w dowolnym momencie. Czy chcesz nadal otrzymywać oferty produktów i usług oraz naszych
partnerów biznesowych? Przykro nam, ale szanujemy twoją decyzję.

Co może zawierać odwołanie?

■ Kto odwołuje. Podaj swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia, abyśmy mogli Cię
zidentyfikować.
■ Do kogo skierowane jest odwołanie. Możesz odwołać się do wszystkich oddziałów lub, jeśli chcesz nadal
wysyłać wybrane oferty, określić tylko te, które chcesz lub nie chcesz, aby móc się z tobą skontaktować.
■ Poinformuj na, które dane osobowe nie mają być przez nas przetwarzane. Jeśli chcesz otrzymywać tylko
wybrane oferty, proszę wskaż, które oferty są dla Ciebie odpowiednie.
■ Twój podpis odręczny.

Jak możesz się odwołać?

■ Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać przesłane w
formie pisemnej, aby mieć prawidłową dla nas informacyjną formę. Nie zapomnij podpisać odwołania.
■ Pisemne oświadczenie przesłane do siedziby lub adresu korespondencyjnego firmy.